Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Предупреждения за опасности и съвети за безопасност

• Предупреждения за опасности: Предизвиква кожни раздразнения. Предизвиква тежко раздразнение на очите. Вреден за водни организми, с продължително действие.

• Указания за безопасност: Да се запазва опаковката и етикетът с обозначенията за опасностите, за да се представят в случай, че се наложи консултация с лекар. Да се пази от деца. Преди употреба да се прочете етикета с обозначенията за опасностите. Да се носят предпазни ръкавици/ очила/ облекло/маска. Да не попада в околната среда. След употреба да се прави основно измиване. При контакт с очите: няколко минути грижливо промиване на очите с вода. Контактните лещи по възможност да се отстранят. Промиването да продължи. Специално третиране (виж върху обозначителния етикет). При раздразнения на кожата: да се потърси лекарска консултация/помощ. При контакт с кожата: да се измие с много вода. Замърсеното облекло да се съблече и да се изпере преди следващо обличане. Съдържанието/опаковката да се предадат като проблемен отпадък.

Обезвреждане на отпадъци

Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не се допуска попадане в канализацията, почвата или водите. Непочистени опаковки да се третират както продукта.

Информационният лист за безопасност може да се види на адрес: http://www.avenariusagro.at