Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Обезвреждане на отпадъци

Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не се допуска попадане в канализацията, почвата или водите. Непочистени опаковки да се третират както продукта.

Информационният лист за безопасност може да се види на адрес: http://www.avenariusagro.at