Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Хидроизолационни и почистващи системи

Указания за опасност / Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Запалими течности и пари. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и проникване в дихателните пътища. Може да причини сънливост или световъртеж. Токсичен за водните организми с дълготрайни ефекти. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да изсъхне или да се напука.

Извеждане от експлоатация

Да се предаде на специални центрове за изгаряне на отпадъци или на проблемни центрове за събиране на отпадъци. Не се изхвърля като битов отпадък. Да не се изпуска в канализацията, почвата или водата. Опаковката с остатъци от продукта се деактивира като продукт.