Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Токсичен за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Друга информация: Вижте техническия лист за безопасност на продукта (MSDS).

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Твърдите остатъци от материала могат да се обезвредят като отпадъци от бои със съдържание на органичен разтворител или опасни вещества. Да не се изхвърля в битовите отпадъци, нито празните опаковки. Да се предава на специално оборудвани за тази цел места или на фирми за обезвреждане.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС.