Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани повърхности

Небоядисани стабилни дървени строителни елементи, елементите с ограничена стабилност и нестабилните такива. Повърхностите трябва да са чисти, носещи, сухи и без разделителни вещества. Влажността на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%, а влажността на нестабилното и на дървото с ограничена стабилност да е 15%. 

Спазвайте конструктивните принципи за защита на дървото. Те са основата за получаване на дълготрайна защита на дървото с помощта на довършителните материали. 

Подготовка на повърхността

Дървените повърхности се шлайфат в посока на влакното, почистват се основно и се отстраняват чуждите тела, например смолата. Острите ръбове се заоблят (вижте лист BFS 18).

Инструкции за нанасяне

Върху дървото, съдържащо оцветени материали, разтворими във вода винаги се нанася Capacryl Holz-IsoGrund, в два слоя. .

Разход

Oколо 80-100 ml/m² за слой, в зависимост от абсорбцията. 

За постигане на максимална ефективност на защита на дървото препоръчваме минимален разход от 120-140 ml/m2.Разходните стойности са ориентировъчни и варират според повърхността и вида на носещия слой. Точният разход се определя чрез извършване на проби. 

Условия за обработване

Температура на материала, въздуха и носещия слой: 

Минимум 5°C.

Време за съхнене

При +20C и 65% относителна влажност на въздуха

Сух при допир

Може да се боядисва

след ... часа

2

24

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след ползване.