Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикацията)

R52/53 Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места . S61 Да се избягва разливане в околната среда. Да се консултират специалните инструкции/ листа за безопасност. 

Съдържа Пропиконазол; IPBC. Може да причини алергични реакции.Специални предупреждения: S20/21 По време на ползването му се забранява консумацията на храни и напитки , както и пушенето. S24/25 Да се избягва контакта с кожата и очите. S28 При контакт с кожата, да се измие веднага с много вода и сапун. S45 Ако се почувствате зле при инцидент, консултирайте се веднага с лекар (ако е възможно му покажете етикета). S13 да се съхранява на разстояние от храни, напитки и фураж за животни. S36/37/39 Да се носи защитно оборудване и подходящи защитни ръкавици, да се защитят по подходящ начин очите/лицето. Този продукт за дървена защита съдържа биоцидни вещества за предпазване на дървото от вредители. Да се използва само, спазвайки инструкциите за ползване и само на разрешени сфери на ползване, където са необходими мерки за защита на дървото. Злоупотребата може да доведе до влошаване на човешкото здраве и на средата. Да не се нанася при непосредствена близост с вода. Растенията се връзват и не се пръскат. Осигурете се, че остатъците от материала не достигат във водата, почвата или в канализацията. Не се ползва за вътрешно приложение, в парници и сауни. Не се нанася върху дърво, което е в директен контакт с растения, хранителни продукти или фуражи, върху дърво, използвано за направата на кошери за пчели. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Съдовете се затварят херметически след ползване. Продуктът е токсичен за риби и животните, консумиращи риби. Не се съхранява при температури под  + 5°C или над + 30°C.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките с остатъци от материала ще се изхвърлят на място предназначено за събиране на стари лакове. Код отпадъци EWC: 0302 05 други защитни разтвори за дърво със съдържание на опасни вещества. 

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За този продукт (Кат. A/h): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l.

Продуктов код

HSM-LV10

Съдържание

Съдържание на активно вещество: 8g/lt. пропиконазол и 4g/lt. IPBC