Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва вдишване на боята при пръскане. След нанасяне да се осигури проветрение на помещенията. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Да се избягва контакта с очите или кожата. При контакт с очите илил кожата да се измият веднага с много вода.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковката с течни остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а твърдите остатъци като втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 110 g/l ЛОС.

Съдържание

Полиакрилна смола, титаниев диоксид, силикати, вода, гликоли, гликол етер, добавки, консерванти.