Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Запалим. Многократният контакт води до напукване и изсушаване на кожата. Вреден за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във водите. 

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Съдовете да се съхраняват добре затворени на прохладни и проветриви места. Да се съхранява на разстояние от запалими източници – Не пушете. Да не се вдишват изпарения/аерозоли. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се излива в канализацията, водите или в почвата. Използвайте оборудване за защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. Да се използва само в добре проветриви помещения. При поглъщане да не се предизвика повръщане. Обърнете се незабавно към лекар и му покажете опаковката или етикета. Съдържа Кобалт карбоксилат: 2-Бутан оксим, Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил) себакат, Метил-(1,2,2,6,6- пентаметил -4- пиперидил) себакат – може да предизвика алергични реакции. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките с остатъци от материал се предават на специално оборудвани места..

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/d): 300 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС.

Съдържание на вещества

Алкидни смоли, алифатни въглеводороди, титаниев диоксид, калциев карбонат, силикати,  консерванти, добавки, разреждащи агенти.