Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. Многократното излагане може да причини напукване или изсъхване на кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да се съхранява защитен от източници на искри – пушенето забранено. Да не се вдишват изпаренията/аерозолите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се излива в канализацията,околната среда, водите или почвата. При недостатъчна вентилация да се ползват защитни средства за осигуряване на дишането. Да се използва само в помещения с добра вентилация. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта.

Съдържа Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил)себакат, Метил-(1,2,2,6,6-пентаметил -4- пиперидил) себакат, 2- Бутаноноксим - може да предизвика алергични реакции.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/d): 300 g/l (2010).Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС.