Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

R43 Може да предизвика сенсибилизация при контакт с кожата. R52/53 Отровен за водните организми, може да може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. R65 Отровен: може да засегне белите дробове при поглъщане. R66 Многократното излагане може да причини изсъхване или напукване на кожата. S61 Да не се излива в околната среда. S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане; да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. S23 Да не се вдишва газ/дим/изпрания/аерозоли. S24 Да се избягва контакт с кожата. S36/37 Да се носят подходящи защитни средства и защитни ръкавици.

Общи предупреждения: Разтворите за защита на дървото съдържат биоцидни вещества за защита на дървото от вредители от животински или растителен произход. Поради това ви молим  да използвате продукта само в съответствие с инструкциите за нанасяне и където е необходима защита на дървото. Неправилната употреба може да влоши човешкото здраве и състоянието на околната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S13 Да се съхранява далече от храни, напитки и храна за животни. S20/21 забранява се консумацията на храни и напитки, както и пушенето по време на употреба на продукта. Да не се нанася върху дърво, което е в директен контакт с растения, хранителни продукти или фуражи. Освен това, да не се нанася върху дърво, използвано за изграждане на пчелни кошери, парници (вътре) и сауни (вътре). Растенията се връзват и не се пръскат. Да не се използва за вътрешно приложение.

Да не се работи до пламък или открит огън. При съхранение и нанасяне на продукти за защита на дървото да се спазват законните разпоредби за контрол на замърсяването на повърхностните води и на въздуха. S49 Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Съдовете се затварят херметично след ползване. Продуктът е токсичен за рибите и животните, хранещи се с риба. S29 Да не се изхвърля в канализацията или в повърхностните води. Да не се съхранява при температури под + 5°C или над + 30°C.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковките с остатъци от материала се изхвърлят в пункт за събиране на стари лакове. Код отпадъци EWC: 030205 други защитни разтвори на дървото съдържащи опасни вещества.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/h): 750 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 750 g/l ЛОС.