Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. Отровен. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във води. Да не се вдишват изпаренията от продукта. При поглъщане може да засегне белите дробове. При недостатъчна вентилация е задължително използването на уреди за защита на дихателните пътища. Да се избягва контакт с очите или кожата.

При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Многократният контакт с кожата може да предизвика съхнене или напукване на кожата.  Веднага да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва подходящо защитно оборудване: защитни ръкавици и очила, защитно облекло и обувки. Използвайте продукта само на места с добра вентилация. Съдържа кобалт – карбоксилат, 2-бутаксоним, - може да предизвика алергични реакции.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 500 g/l ЛОС.

Неоцветеният продукт (вискозитет при доставка) съдържа макс. 370 g/l ЛОС