Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Основна маса: Продукт, предназначен за професионална употреба. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпарения/аерозоли. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да се избягва разливане на продукта в канализацията, повърхностните води или почвата. Съдържа изофорондиамин. Може да предизвика алергични реакции.

Втвърдител: нямаСъдържа 3-глицидилоксипропил триметоксилан. Може да предизвика алергични реакции.Листът за безопасност е на разположение при поискване от професионални работници. 

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала: основна маса с втвърдител се оставя да изсъхне, след което се изхвърля като остатъци от боя.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 90 g/l ЛОС.

Допълнителни указания Вижте листа за безопасност на продукта.При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon за защита на сградите.