Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във води. Многократният контакт  може да причини напукване и изсъхване на кожата.  Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът трябва да се съхранява плътно затворен на добре проветрени места. Да се съхранява защитен от източници на огън -  пушенето забранено. При пръскане на боята да се избягва вдишването. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. При недостатъчно проветрение  да се използват уреди за защита за дихателните пътища. Да се нанася материала само в добре проветрени помещения. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Потърсете незабавно лекарска помощ, покажете опаковката или етикета на продукта. Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергични реакции. 

Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 430 g/l ЛОС