Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Отровен. Да не се вдишват изпаренията на продукта. При поглъщане може да засегне белите дробове. Да се избягва контакт с кожата и очите. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Многократният контакт с кожата може да предизвика напукване или изсъхване на кожата. Да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използват подходящи защитни средства: защитни ръкавици и очила, защитни обувки и дрехи. При случайно изливане да се използват абсорбиращи материали като пясък, земя, Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Продуктът е вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във водите. Да не се излага на преки слънчеви лъчи. Да се предпазва от източници на топлина и огън.

Максимална допустима концентрация на изпарения:

  • Парафин: 200 ml/m³
  • Изоалкан: 200 ml/m³
  • R10- Запалим продукт
  • R65- При поглъщане продуктът може да засегне белите дробове.
  • R66- Многократният контакт на продукта с кожата може да предизвика дразнене на кожата.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с течни остатъци се предават на специално оборудвани места за събиране на остатъци от запалими продукти.