Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикацията)


Запалим. Вреден за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във водите. Многократният контакт води до напукване и изсушаване на кожата. Изпаренията на продукта могат да предизвикат сънливост или умора. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се съхранява на разстояние от запалими източници –пушенето забранено. Да не се вдишват изпаренията на продукта. Да не се излива в канализацията, водите или в почвата. Използвайте оборудване за защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. Материалът се нанася само в добре проветриви помещения. При поглъщане да не се предизвика повръщане. Обърнете се незабавно към лекар и му покажете опаковката или етикета. Съдовете да се съхраняват плътно затворени на прохладни и проветриви места. Да се избягва контакта с кожата и очите.


Съдържа 2-бутаксоним, кобалт карбоксилат Бис(1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил) себакат, Метил-(1,2,2,6,6- пентаметил -4- пиперидил) себакат – може да предизвика алергични реакции.


Депониране

Да се рециклират само празни опаковки. Опаковките с остатъци от продукта се обезвреждат, като се занасят на места за рециклиране на стари бои.


ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

На тези продукти (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 490 g/l ЛОС.


Продуктов код


M-LL01


Състав


Естер-епоксидна смола, титаниев диоксид, пигменти, пигменти с метален ефект, минерални материали за пълнеж, алифати, гликол естер, добавки. Естер-епоксидна смола, титаниев диоксид, пигменти, пигменти с метален ефект, минерални материали за пълнеж, алифати, гликол естер, добавки.