Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Запалим. Многократното излагане може да причини напукване или изсъхване на кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се съхранява защитен от източници на искри – пушенето забранено. Да не се вдишва. Да не се излива в канализацията,водите или почвата.

При недостатъчна вентилация да се ползват защитни средства за осигуряване на дишането. Препоръчва се дълго проветряване на помещенията, в които се работи. Продуктът се съхранява херметично затворен в помещения с добра вентилация. Да се носят подходящи защитни средства и защитни ръкавици, за да се предпазят добре очите/кожата. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. Съдържа кобалтов карбоксилат,  2- Бутаноноксим - може да предизвика алергични реакции.

Друга информация: прочетете техническия лист за безопасност.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория.A/e): 500 g/l (2010).Този продукт съдържа макс. 500 g/l ЛОС