Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Отровен за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти. Да се съхранява на недостъпни за деца места. При поглъщане може да се засегне чревната флора, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката или етикета. Да не се излива в канализацията, водите или почвата.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Течните материали се предават в центрове за събиране на отпадъците от стари бои и лакове, а сухият материал  се обезврежда като остатъци от бои на водна основа от строителни и разрушителни работи, съгласно местните общински норми за съхранение на отпадъците.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат.A/d): 130 g/l (in 2010). Този продукт съдържа макс. 130 g/l ЛОС