Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Съдовете трябва да се съхраняват добре затворени на проветриви места. Да се пази от източници на пожар, да не се пуши в близост до продукта. Да не се вдишват образуваните изпарения. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Да се носи защитна маска при недостатъчно проветрение. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се избягва контакт с очите и кожата. При случайно поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или този технически лист на продукта. Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергии. Да не се нанася смесен с Caparol-Fungizid върху дървени играчки.

Депониране

Да се рециклират само празни опаковки. Опаковките с остатъци от продукта се обезвреждат, като се занасят на места за рециклиране на стари бои или съгласно нормите за рециклиране 080102 (EAK).

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

На тези продукти (категория A/e): 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС.

Продуктов код

M-KH01

Съдържание

Акрил-полиуретанова смола, оцветяващи пигменти, вода, гликол, естер гликол, добавки,  консерванти.