Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Съдържа въглеводород – разтворител. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да се предпазва от източници на пожар, да не се пуши в близост до продукта Да не се вдишват образуваните изпарения. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. При недостатъчно проветрение да се носи защитна маска. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. При случайно поглъщане да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката на продукта или този технически лист. Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергии.

Депониране

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специално оборудвани места.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/e): 400 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 400 g/l ЛОС.