Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Токсичен за водните организми, при изливане във води може да може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпаренията/аерозолите. При контакт  с кожата да се измие веднага ас много вода. При контакт с очите да се измият добре с вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се излива във води, канализацията или в почвата. Други указания: вижте техническият лист за безопасност на продукта.

Съдържа CG 22-1130 (абсорбант KV), Бис(1,2,2,6,6-пента метил-пиперидил) себакат. Може да предизвика алергични реакции.

Обезвреждане

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите отпадъци от материала като отпадъци от втвърдени бои или битови отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/e): 130 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 60 g/l ЛОС