Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

R66 Многократното излагане може да причини изсушаване или напукване на кожата R52/53 Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. S46 При поглъщане да се потърси веднага лекарска помощ, да се покаже опаковката (съда) или етикета. S29 Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва разливане в околната среда. Нанася се с само с мече или с четка. При шлайфане да си използват филтри за прах P2. S51 Да се използва само в помещения с добра вентилация. S20/21 Забранява се консумацията на храна и напитки, както и пушенето по време на ползване на продукта. S26/28 При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода и да се консултира лекар. Инструментите се почистват веднага след ползване, с вода и сапун.

Съдържа: бутаноноксим, кобалтова сол на неодеканова киселина, бис(1,2,2,6,6-пентаметилпиперидил) себакат – може да предизвика алергични реакции.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Опаковките с остатъци от материала ще се изхвърлят да места за събиране на стари лакове.  

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/e): макс. 400 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 400 g/l ЛОС.

Продуктов код

M-KH02F