Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с много вода.  Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Твърдите остатъци от материала се обезвреждат като смесени строителни отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 100 g/l ЛОС.