Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без петна от мазнини.

Подготовка на основата

Мазилки от  строителни групи P II и P III: Новите мазилки не се обработват 2-4 седмици. Коригираните участъци трябва да са сухи и добре свързани. Порьозните, абсорбиращи и леко песъчливи мазилки се грундират с  Caparol OptiGrund ELF, след което се полага един слой Caparol Putzgrund. Песъчливите и прахообразни мазилки се грундират с Dupa-grund, след което се полага един слой Caparol Putzgrund. 

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания или хоросан се почистват механично или с водна струя под налягане. Силно порьозните, леко песъчливи, респективно абсорбиращи повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF, респективно с CapaSol, след което се нанася един слой Caparol Putzgrund. Песъчливите повърхности се грундират с  Dupa-grund, след което се нанася един слой Caparol Putzgrund.

Повърхности, покрити с дисперсии в добро състояние:Слоевете матова, леко абсорбираща боя се обработват директно. Замърсените или кредиращи боядисани повърхности се почистват с водна струя под налягане. При други методи на почистване (измиване,  почистване с четка) се грундира с Dupa-grund, разреден с около 20% дестилиран спирт.

Повредени повърхности с покрития от лакове, дисперсионни бои и мазилки на база синтетични смоли:  Отстраняват се напълно чрез различни методи: механично или с четка, след което се почистват с водна струя топла вода. Основата се оставя да изсъхне добре.  .Абсорбиращите, порьозни и песъчливи повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. респективно с CapaSol L.F. 

Повредени повърхности с покрития от минерални бои: Отстраняват се напълно чрез шлайфане, почистване с четка, остъргване или други методи. При мокро почистване повърхностите се оставят да изсъхнат добре. Грундират се с Caparol Tiefgrund TB. 

Повърхности, замърсени с промишлени газове или сажди: Почистват се с водна струя. Грундират се в зависимост от характеристиките на основата.

Атакувани от мухъл или водолюбиви организми повърхности: Мухълът или водолюбивите организми се почистват механично или с водна струя. След това  повърхностите се третират  с Capatox, респективно с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанася се един слой грунд, според структурата и вида на основата. 

Напукани повърхности бетон или мазилка: Нанася се Cap-elast. 

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се почистват с четка. Грундират се с Dupa-grund, след което се нанася един слой Caparol Putzgrund. При покритие на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за продължителната устойчивост на  финишния слой, респективно за изчезването им. 

Малки повредени участъци: След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с подходящ материал и ако е необходимо,се нанася един слой  грунд.

Изграждане на покритието

Грунд, респективно междинен слой: 

Caparol-Putzgrund, оцветен в близък цвят на крайния слой.Краен слой: Съдържанието на кофата се хомогенизира с миксер с макс. 400 оборота/мин.   преди полагане на продукта. При необходимост, с оглед постигане необходимата за нанасяне плътност, материалът се разрежда с макс. 2% вода при ръчно нанасяне и с макс. 5% при механизирано полагане. Нанася се равномерен слой до дебелината на гранулите, с неръждаема маламашка. Прясно положеният слой се структурира веднага с пластмасова  пердашка. Избраният инструмент за структуриране влияе върху крайния вид на повърхността, така че се налага да се използва същия инструмент за цялата повърхност. След употреба инструментите се измиват с вода...

Пръскане: С различни уреди за пръскане- Дюза: 6-8 mm;- Налягане: 3-4 бара;- 500 l въздух на минута.След употреба уредите се измиват с вода.

Разход

  • Caparol-FassadenPutz K10: Около 1,8 kg/m²
  • Caparol-FassadenPutz K15: Около 2,4-2,7 kg/m²
  • Caparol-FassadenPutz K20: Около 2,9-3,2 kg/m²
  • Caparol-FassadenPutz K30: Около 3,8 kg/m²

Точният разход може да се определи след проби, тъй като зависи от характеристиките на основата.

Caparol-Putzgrund:   200-250g/ m² за гладки повърхности.

Условия за обработка

Да не се работи при температура под +50C или под директни слънчеви лъчи, дъжд или силен вятър. Внимание за опасност от замръзване през нощта! 

Време за съхнене

При +200C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след около 24 часа. Изсъхва напълно  след 2-3 дни. При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.

Бележка

За да се избегне появата на неестетични ивици на финишния слой е необходимо наличието на достатъчен брой работници на скелето, които да полагат равномерно материала, мокро върху мокро, без прекъсване, с едно нанасяне.

Поради използването на естествен пясък в състава на мазилките са възможни нюанси в цветовете, поради което за дадена повърхност трябва да се използват само материали с идентичен партиден номер/идентично оцветени.  В противен случай, материалите трябва да се разбъркат много добре преди нанасяне, за да се избегне получаването на различни цветове.Не се препоръчва мазилката да се полага на хоризонтални повърхности, събиращи вода.Да не се работи на слънце или силен вятър или при висока влажност (мъгла).По време на полагане и съхнене да се предпази с мрежи за скеле.Да не се смесва с други продукти!