Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на недостъпни за деца места. При шлайфане използвайте филтър за прах P2. По време на употреба на продукта е забранена консумацията на храни и напитки, както и тютюнопушенето. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията. Да не се допуска изпускане в околната среда. При поглъщане не предизвиквайте повръщане, потърсете веднага лекарска помощ и покажете опаковката (съда) или етикета. Да не се вдишват аерозолите/изпаренията образувани при пръскане.

Обезвреждане

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат според законните разпоредби като остатъци от боя на водна основа, сухите остатъци – като изсъхнали бои или битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

за този продукт (Кат. A/c): 40 g/l (2010). Продуктът съдържа макс. 15 g/l ЛОС

Състав

Водна емулсия на базата на силиконови смоли, карбонови нишки, акрил-стирен кополимери, титаниев диоксид, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти.