Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Използвайте P2 прахов филтър по време на смилане. Забранено е да се яде и пие, както и да се пуши по време на употреба. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. В случай на контакт с кожата, веднага измийте обилно със сапун и вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. При поглъщане да не се предизвиква повръщане; незабавно се консултирайте с лекар и покажете контейнера (ите) или етикета. Не вдишвайте пръските / аерозолните пръски.

Отпадък

Само празни опаковки се рециклират. Течният скрап се изхвърля като бои на водна основа, сухи отпадъци от материали като сухи бои или битови отпадъци.

Данни за безопасност / Идентификация на опасностите и транспорт

Вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс.10g/l COV.

Продуктов код

M-SK01 F

Композиция

Калиев силикат с малки органични добавки, минерални пълнители, вода, добавки и хидрофобизанти.