Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде гладка, чиста, суха, плътна, да поема и задържа нанесения материал и да не съдържа разделящи субстанции. Да се спазва Правилникът за възлагане и сключване на договори за строителни работи, част С, немски индустриален стандарт DIN 18363, ал. 3. Нанесени слоеве лак, дисперсионни бои или мазилки от синтетична смола, които не поемат и не задържат боята, както и непоемащи и незадържащи боята минерални боядисани повърхности да се отстраняват без остатък.

Плесени, повърхности, които са поразени от мъхове или водорасли, да се почистят посредством струи вода под налягане, като се спазват законовите разпоредби. Да се промият с Capatox и повърхностите да се оставят добре да изсъхнат. Повърхности, които са замърсени от отработени индустриални газове или сажди, се почистват посредством струи вода под налягане с добавка от подходящи почистващи препарати, като се спазват законовите предписания. 

Начин на полагане

Мазилката се нанася със зидарска мистрия от висококачествена стомана и неравността се заглажда. Непосредствено след това мазилката се разнася с влачене в кръг с пластмасова мистрия (полиуретанова дъска за разнасяне) или с дъска за разнасяне от стиропор, структурните линии на влачената мазилка се оформят по избор хоризонтално, вертикално или в кръг. Изборът на инструмента влияе на профила на грапавост на повърхността, поради това винаги трябва да се работи с едни и същи структуриращи дискове. При нанасянето чрез разпръскване изборът на дюза зависи от големината на частиците.

Работното налягане трябва да бъде 0,3-0,4 MPa (3-4 bar ). При полагането чрез разпръскване трябва особено грижливо да се внимава да се получава равномерно нанасяне на материала и да се избягват наслагвания по фасадните скелетни системи. За постигането на равномерна структура би следвало свързаните повърхности да се изпълняват винаги от един и същи работник, за да се избегнат разлики в структурата, породени от различните „почерци”.

За избягването на наслагвания е необходимо да се включат в работа достатъчен брой работници по всяка фасадна скелетна система и да се работи непрекъснато при нанасяне на влажен във влажен материал. Поради употребата на естествени инертни добавки са възможни незначителни отклонения в цветовия тон. Поради това върху свързаните повърхности трябва да се работи винаги с материал от същите производствени номера или материалът с различни производствени номера предварително да бъде размесен. Фасадната мазилка Capatect ThermoSan с технология нано-кварцова решетка не е подходящ за хоризонтални повърхности с водно натоварване.

Подготовка на повърхността

Putzgrund трябва да се положи като грундиращ или междинен слой, трябва при последващото обработване с оцветена мазилка да се тонира с цветовия тон на мазилката. Нанесените грундиращи или междинни слоеве трябва да бъдат сухи преди следващото бработване.

Многослойни системи за топлоизолация Capatect

При използване на нови минерални армиращи вещества - се полага грунд за мазилка 610. При използване на ново армиращо вещество без съдържание на цемент - не е необходимо грундиране; - армиращи слоеве, които поради по-дълъг престой пред обработването (например презимуване) са били подложени на повърхностно изветряване, се грундират с грунд за мазилка 610.

Мазилки от групите строителни разтвори PII и PIII

Върху новите мазилки може да се нанася следващо покритие след достатъчен престой, по правило след две седмици, при около 20 ºС и относителна влажност на въздуха 65%. Грундира се с грунд за мазилка 610. При по-неблагоприятни атмосферни условия, например повлияни от вятър или дъжд, трябва да се спазват отчетливо по-продължителни срокове на престой преди следващо обработване. Чрез нанасяне на допълнителен грундиращ слой с CapaGrund Universal се намалява рискът от изцветявания на вар, така че следващото покритие с горния слой мазилка може да се нанася вече след 7 дни престой.

Стари мазилки

Участъците, където ще се нанася новата мазилка, трябва добре да бъдат съединени с останалата повърхност и изсъхнали. Върху шуплести, попиващи, леко песъчливи мазилки се нанася грундиращ слой с OptiGrund E.L.F. Нанася се междинен слой с Putzgrund.  Върху силно песъчливи мазилки, отделящи прахообразни частици, се нанася грундиращ слой с грунд Dupa. Нанася се междинен слой с Putzgrund. 

Бетоновите повърхности с отлагания на мръсотия или повърхностен слой от прахообразни частици трябва да се почистят механично или със струи вода под налягане при съблюдаване на законовите предписания. Върху едро шуплести, леко песъчливи или попиващи повърхности се нанася грундиращ слой с OptiGrund E.L.F.

Върху мазилки, отделящи прахообразни частици, се нанася грундиращ слой с грунд  Dupa. Нанася се междинен слой с Putzgrund.

Наслоявания от матираща дисперсионна боя, поемащи и задържащи нанесения материал Матовите, леко попиващи наслоявания се обработват директно. Замърсените стари слоеве боя, отделящи прахообразни кредиращи частици, се почистват със струи вода под налягане, като се съблюдават законовите предписания. При други начини на почистване (отмиване, изчеткване, смиване със струи) се нанася грундиращ слой с грунд Dupa. Нанася се междинен слой с Putzgrund. 

Силикатни бои, поемащи и задържащи нанесения материал Нанася се покриващ слой с материалите силитол (Sylitol) или амфисилан (AmphiSilan).

Разход

Данните за разхода са ориентировъчни стойности, които не включват загубите при насипване и при изсъхване. Трябва де се вземат предвид отклоненията в зависимост от обекта или начина на обработване. 

Фасадна мазилка Capatect Thermosan с технология нано-кварцова решетка R20: Структура на мазилка за разнасяне чрез триене : 2,0 (mm): 1,9-2,1 (kg/m2)

Фасадна мазилка Capatect Thermosan с технология нано-кварцова решетка R30 : Структура на мазилка за разнасяне чрез триене: 3,0 (mm): 2,6-2,8  (kg/m2

Фасадна мазилка Capatect Thermosan с технология нано-кварцова решетка K15 : Структура на влачена мазилка: 1,5  (mm): 1,7-1,9  (kg/m2

Фасадна мазилка Capatect Thermosan с технология нано-кварцова решетка K20: Структура на влачена мазилка: 2,0(mm) : 2,2-2,4 (kg/m2

Фасадна мазилка Capatect Thermosan с технология нано-кварцова решетка K30: Структура на влачена мазилка: 3,0(mm) : 2,9-3,1 (kg/m2

Условия за обработване

По време на обработването и фазата на изсъхване температурите на околната среда и на основата не бива да спадат под +5 ºС и да не надвишават +30 ºС. Да не се обработва при директно слънчево въздействие, при вятър, мъгла или висока влажност на въздуха. Във връзка с това препращаме към листовката „Полагане на мазилки при високи и ниски температури” от Германския професионален съюз на зидаро-мазачите, съдържаща специални указания, на които трябва да се обърне внимание. 

Време за изсъхване

При температура от 20 ºС и относителна влажност на въздуха от 65% мазилката изсъхва на повърхността си след 24 часа. След 2-3 дни е изсъхнала във вътрешността си, издържа на натоварване и върху нея може да се нанасят следващи слоеве. Мазилката съхне физически, чрез изпаряване на влагата. Поради това особено през студения период на годината и при висока влажност на въздуха периодът на съхнене е удължен. За да бъде предпазена от влиянието на дъжда по време на фазата на съхнене, по скелето трябва евентуално да се окачи предпазно фолио. 

Подготовка на материала

Съдържанието на кофата се разбърква внимателно с разбъркващ инструмент на бавни обороти. Ако е необходимо за регулирането на консистенцията, се разрежда с максимум 2% вода

Бележка

При фасадната мазилка Capatect ThermoSan с технология нано-кварцова решетка става дума за продукт, който е снабден със специални активни вещества против образуването на гъбички и водорасли по повърхностния слой. Този арсенал от активни вещества предлага дълготрайна, ограничена във времето защита, чиято продължителност на ефективността зависи от условията на обекта, като например силата на засегнатост от организми и натоварването с влага. Поради това не е възможно дълготрайно предотвратяване от обрастване с гъбички и водорасли.