Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri,  vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă.
Straturile portante se curăță uscat sau umed.
Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.
Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale.

Pregătirea materialului

Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un mixer de putere cu turație redusă (max.400 rot/min).
Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.
Datorită utilizării materiilor prime naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezența uneori și a unor granule colorate în nuanțe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii și nu reprezintă motiv de reclamație. 

Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă.  În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Se  va  acorda  o  atenție  deosebită  ca  aplicarea  prin  pulverizare  să  se  facă  într-un  strat  uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată,  este  necesară  prezenţa  unui  număr  suficient  de  aplicatori  pe  schelă,  care  să  aplice materialul „ud pe ud”, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Instrucțiuni de aplicare

Silicon-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafața se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolație
Mase de armare minerale noi:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund. Mase de armare noi fără ciment:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupagrund și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate 
Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale.
În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupagrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan. Suprafețe crăpate de tencuială sau beton:
Se vopsesc cu Cap-elast.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopții, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăși + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.  

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3. Отстраняват се неносещите слоеве на лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли,както и неносещите минералните бои. 

Носещите слоеве се почистват на  сухо или мокро. Мухълът, мъхът или водолюбивите организми се отстраняват с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби.

Замърсените повърхности с промишлен дим или сажди се измиват с водна строя под налягане с добавени почистващи препарати, в съответствие със законните разпоредби.

Начин на полагане

Мазилката се полага в равномерен слой, до дебелината на гранулите, с неръждаема маламашка. Прясно положеният слой се обработва с пластмасова или PU пердашка, с оглед постигане на желаната структура: Мазилката от типа K се структурират кръгообразно, а от типа R се структурират хоризонтално, вертикално или кръгообразно. 

Избраният инструмент за структуриране влияе върху крайния вид на повърхността, така че се налага използването  на същите инструменти върху същата повърхност. При полагане с пръскане, изборът на дюзата трябва да съответства на гранулацията на мазилката. Работното налягане трябва да е 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 бара).

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че полагането чрез пръскане трябва да се извърши в равномерен слой, избягва се припокриване на материал между отделните етажи на скелето. За да се получи равномерна структурирана повърхност, съседните повърхности трябва да се структурират от същия работник. 

За избягване на видимо припокриване (връзките между слоевете), на неестетичните линии по завършената повърхност, е необходимо наличието на достатъчен брой полагащи работници на скелето, които да нанасят материала „мокро върху мокро”, без прекъсване, с едно полагане.

Поради използване на естествен пясък за производството са възможни леки вариации на цветовете. Поради това, на една повърхност да се използват  материали с еднакъв партиден номер. 

В противен случай, материалите трябва добре да се смесят, за да се избегне появата на  различни цветове. Silicon-Fassadenputz не се препоръчва за хоризонтални повърхности задържащи вода.

Инструкции за нанасяне

Като грундиращ или междинен  слой се полага продукта Caparol Putzgrund, който се оцветява в цвят, подобен на декоративната мазилка. Той трябва да бъде добре изсъхнал преди полагане на финишния слой.

Термоизолационни системи: Грундират се с Caparol Putzgrund.

Мазилки от  групи P II и P III: Могат да бъдат завършени след изчакване на достатъчно време на изсъхване, обикновено след 2 седмици, при около 20°C и 65% относителна влажност на въздуха. При неблагоприятни метрологични условия, като вятър или дъжд, ще се изчака значително по-дълго време за изсушаване. С допълнителното полагане на слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варова флоресценция, така че тези мазилки могат да се покрият (финишират) само след 7 дни. 

Стари мазилки: При ремонт на мазилки, те трябва да са сухи и стабилни. Върху силно порьозните, абсорбиращи, леко песъчливи мазилки се полага един слой грунд OptiGrund E.L.F. и един междинен слой 

Caparol Putzgrund. Върху силно песъчливите, прахообразни мазилки се полага един слой грунд Dupa-grund и един междинен слой Caparol Putzgrund.

Бетон: Бетоновите повърхности с натрупани замърсявания или с прахообразен слой се почистват механично или с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. Върху силно порьозни мазилки, леко песъчливи или абсорбиращи, се полага един слой грунд OptiGrund E.L.F. Върху прахообразни повърхности се полага един слой грунд Dupa-grund. Като междинен слой се полага  Caparol Putzgrund.

Повърхности с дисперсионна боя, носещи, матови: Матовите повърхности, леко абсорбиращи, се покриват (финишират) без предварителна подготовка. Старите замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. При друго почистване (измиване, почистване с четка, пръскане), се прилага един слой грунд Dupa-grund. Като междинен слой се полага Caparol Putzgrund.

Носещи силикатни бои: Финишират се с продуктите Sylitol или AmphiSilan

Време за изсъхване

По време на полагане или във фазата на съхнене, температурата на носещия слой и на въздуха не трябва да пада под + 5°C или да надвишава + 30°C. Да не се работи под пряка слънчева светлина или при силен вятър, мъгла или при висока влажност. Ако е необходимо предпазете фасадата с брезент за скеле. 

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, повърхността на мазилката изсъхва след 24 часа.  Мазилката изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 2-3 дни.

Мазилката изсъхва физически чрез изпарение на влагата. Най-вече през студените сезони или при условия на завишена влажност, мазилката трябва да се остави да съхне по-дълго време. За да се предпази повърхността по време на съхненето  срещу излагане на дъжд, може да се използва брезент за скеле. 

 

Почистване на оборудване

Почиства се с вода, веднага след ползване. 

Подготовка на материала

Съдържанието на кофата се хомогенизира с помощта на миксер, с максимални обороти 400 об./мин. преди полагане на продукта.

Когато е необходимо, материалът може да се разреди с вода с оглед регулиране на плътността му  при ръчно полагане, с макс. 1 %, а в случай на механизирано полагане с макс. 2%.