Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОБ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Отстраняват се неносещите слоеве на лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли,както и неносещите минералните бои. 

Носещите слоеве се почистват на  сухо или мокро.

Мухълът, мъхът или водолюбивите организми се отстраняват с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. Повърхността се почиства добре с Capatox и се оставя да изсъхне.

Замърсените повърхности с промишлен дим или сажди се измиват с водна строя под налягане с добавени почистващи препарати, в съответствие със законните разпоредби.

Начин на полагане

Мазилката се полага в равномерен слой, до дебелината на гранулите, с неръждаема маламашка. Прясно положеният слой се обработва с пластмасова или PU пердашка, с оглед постигане на желаната структура:

Мазилката от типа K се структурират кръгообразно, а от типа R се структурират хоризонтално, вертикално или кръгообразно. 

Избраният инструмент за структуриране влияе върху крайния вид на повърхността, така че се налага използването  на същите инструменти върху същата повърхност. При полагане с пръскане, изборът на дюзата трябва да съответства на гранулацията на мазилката. Работното налягане трябва да е 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 бара).

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че полагането чрез пръскане трябва да се извърши в равномерен слой, избягва се припокриване на материал между отделните етажи на скелето. За да се получи равномерна структурирана повърхност, съседните повърхности трябва да се структурират от същия работник. 

За избягване на видимо припокриване (връзките между слоевете), на неестетичните линии по завършената повърхност, е необходимо наличието на достатъчен брой полагащи работници на скелето, които да нанасят материала „мокро върху мокро”, без прекъсване, с едно полагане.

Поради използване на естествен пясък за производството са възможни леки вариации на цветовете. Поради това, на една повърхност да се използват  материали с еднакъв партиден номер. 

В противен случай, материалите трябва добре да се смесят, за да се избегне появата на  различни цветове.

Silicon-Fassadenputz не се препоръчва за хоризонтални повърхности задържащи вода.

Инструкции за нанасяне

Като грундиращ или междинен  слой се полага продукта Caparol Putzgrund, който се оцветява в цвят, подобен на декоративната мазилка. Той трябва да бъде добре изсъхнал преди полагане на финишния слой.

Термоизолационни системи  

Грундират се с Caparol Putzgrund.

Армировъчни маси, нови, нециментови: 

Мазилки от  групи P II и P III:

Могат да бъдат завършени след изчакване на достатъчно време на изсъхване, обикновено след 2 седмици, при около 20°C и 65% относителна влажност на въздуха. При неблагоприятни метрологични условия, като вятър или дъжд, ще се изчака значително по-дълго време за изсушаване. С допълнителното полагане на слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варова флоресценция, така че тези мазилки могат да се покрият (финишират) само след 7 дни. 

Стари мазилки: 

При ремонт на мазилки, те трябва да са сухи и стабилни. Върху силно порьозните, абсорбиращи, леко песъчливи мазилки се полага един слой грунд OptiGrund E.L.F. и един междинен слой 

Caparol Putzgrund. Върху силно песъчливите, прахообразни мазилки се полага един слой грунд Dupa-grund и един междинен слой Caparol Putzgrund.

Бетон:

Бетоновите повърхности с натрупани замърсявания или с прахообразен слой се почистват механично или с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. Върху силно порьозни мазилки, леко песъчливи или абсорбиращи, се полага един слой грунд OptiGrund E.L.F. Върху прахообразни повърхности се полага един слой грунд Dupa-grund. Като междинен слой се полага  Caparol Putzgrund.

Повърхности с дисперсионна боя, носещи, матови 

Матовите повърхности, леко абсорбиращи, се покриват (финишират) без предварителна подготовка. Старите замърсени, кредиращи слоеве се почистват с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. При друго почистване (измиване, почистване с четка, пръскане), се прилага един слой грунд Dupa-grund. Като междинен слой се полага Caparol Putzgrund.

Носещи силикатни бои:

Финишират се с продуктите Sylitol или AmphiSilan

Време за изсъхване

По време на полагане или във фазата на съхнене, температурата на носещия слой и на въздуха не трябва да пада под + 5°C или да надвишава + 30°C. Да не се работи под пряка слънчева светлина или при силен вятър, мъгла или при висока влажност. Ако е необходимо предпазете фасадата с брезент за скеле. 

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, повърхността на мазилката изсъхва след 24 часа. 

Мазилката изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 2-3 дни.

Мазилката изсъхва физически чрез изпарение на влагата. Най-вече през студените сезони или при условия на завишена влажност, мазилката трябва да се остави да съхне по-дълго време. За да се предпази повърхността по време на съхненето  срещу излагане на дъжд, може да се използва брезент за скеле. 

Почистване на оборудване

Почиства се с вода, веднага след ползване. 

Подготовка на материала

Съдържанието на кофата се хомогенизира с помощта на миксер, с максимални обороти 400 об./мин. преди полагане на продукта.

Когато е необходимо, материалът може да се разреди с вода с оглед регулиране на плътността му  при ръчно полагане, с макс. 1 %, а в случай на механизирано полагане с макс. 2%.