Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места. 

S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. 

S28 При контакт с кожата да се измие веднага а с много вода и сапун.

S29 Да не се изхвърля в канализацията. 

S61 Избягвайте изпускане в околната среда. 

S39 Носете предпазни средства за очите/лицето. 

S62 При поглъщане не предизвиквайте повръщане; потърсете веднага лекарска помощ, да се покаже опаковката (контейнера) или етикета. 

S23 Да не се вдишват пари, аерозоли, образувани при пръскане.

Обезвреждане 

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухите отпадъци от материали като сухи бои или домакински отпадъци. CED 080 112

Данни за безопасност/идентифициране на опасностите и транспорт

Вижте техническия лист за безопасност на продукта. 

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/c): max. 50 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 15 g/l VOC.

Код на продукта

M-SF01 F

Състав

Водна емулсия на базата на силиконови смоли, стирол-акрилни съполимери, титаниев диоксид, калциев карбонат, вода, добавки, консерванти. 

Техническа информация

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и 

техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническо лице на Caparol или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.