Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОБ, глава В, DIN 18 363, алинея 3.

Мазилки от разтвори PII и PIII

Мазилките ще са напълно сухи до 2 седмици, при температура от прибл. 20 ° С и относителна влажност 65%. В случай на неблагоприятни метеорологични условия като дъждове или вятър ще се поддържат по-дълги периоди

Стари мазилки: Поправките трябва да бъдат добре втвърдени и сухи. На силно пореста, абсорбираща, леко пясъчна мазилка, нанесете грунд на OptiGrund E.L.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупвания от замърсявания или буци се почистват механично или се поставят под налягане с водна струя. На леко абсорбираща или гладка повърхност нанесете грунд на Universal CapaGrund. Силно абсорбиращите повърхности са грундирани с OptiGrund E.L.F.

Фибро-циментови плочи без покритие: На плътните повърхност нанесете грунд на Dupa-Haftgrund. Плочите, изложени на атмосферни влияния положете Dupa-грунд. Обработват се както ръбовете, така и задната страна на плочите.

Носещи повърхности: Кристалните бои трябва да се почистват с водна струя под налягане. Нанесете грунд с Caparol Putzgrund.

Непорести повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли:  Отстранете остатъците от старите покрития, с гореща вода или под силна струя. Нанесете универсален CapaGrund. Фини, пясъчни и абсорбиращи повърхности се грундират с Dupa-Grund.

Начин на нанасяне

Нанася се с шпакла или с права маламашка.

Следите останали след шпакловката се шпакловат след изчакване на определено време. След изсъхване, Caparol Fassaden-Fein-spachtel се шлайфа лесно.

Дебелина на нанасяне: Оптималната дебелина на нанасяне на шпакловката е 0,5-1 mm. При всяко нанасяне могат да се добавят слоеве с дебелина до 1 mm. Caparol Fassaden-Feinspachtel може да се изтегля „до нула”.

Следваща обработка: При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, след около 24 часа може да се нанася следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Шпаклованите места (поправките) се грундират преди нанасяне на следващия слой, в зависимост от материала, който ще се нанася, с CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe. Върху изцяло шпаклованите повърхности (върху цялата повърхност) ,могат да се нанасят следващи слоеве без да е необходимо предварително грундиране. При мазилките на базата на синтетични смоли се нанася един слой грунд Caparol Putzgrund.

Разход

В зависимост от метода на нанасяне и дебелината на слоя прибл. 500-800 g /m2 или дори повече.