Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикация)

Продукт, предназначен само за търговска употреба.

Основна маса: Дразни очите. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва

Вдишване на получените пари. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун. Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Да се носят подходящи защитни средства (защитни ръкавици, очила и маска) при нанасяне на продукта. При недостатъчна вентилация да се използва подходящ апарат за защита на дихателните пътища.

Съдържа тетраетиленпентамин  – може да причини алергични реакции.

Втвърдител: Дразни очите и кожата. Многократният контакт с кожата може да причини сенсибилизация към продукта. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни вредни ефекти при изливане във вода. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун.

Да не се излива в канализацията, водите или почвата. Да се носят подходящи защитни средства (защитни ръкавици, очила и маска) при нанасяне на продукта. Съдържа епоксидни съставки. Да се спазват указанията на производителя (вижте техническия лист за безопасност).

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъци от материала: основната маса се смесва с втвърдителя и се оставят да се втвърдят, след което се обезвреждат като остатъци от бои.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 30 g/l ЛОС

Маркировка CE DIN EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, замазки – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазки, използвани за вътрешни подови настилки. Нормата съдържа и покрития/ запечатване на базата на синтетични смоли.

Продуктите, отговарящи на упоменатата по-горе норма имат маркировка CE. Маркировката се нанася както върху опаковката, така и върху съответния маркировъчен лист CE, който може да бъде достъпен в Интернет, на адрес:  www.caparol.de