Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, без участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества.

Проверява се дали повърхностите съдържащи цимент, респективно изравняващи смеси подобрени със синтетични материали могат да бъдат покрити или се полагат опитни слоеве.

Якостта при опън на повърхността, която следва да бъде покрита трябва да е мин. 1,5 N/mm2. Минималната измерена стойност трябва да е поне 1,0 N/mm2.

Преди нанасяне на продукта, повърхността трябва да достигне равновесна влажност:

  • Бетон и циментови замазки: макс. 4 % тегловни;
  • Анхидридни замазки: макс. 0,5 % тегловни;
  • Магнезитни замазки: 2-4 % тегловни;
  • Замазки от ксилолит: 4-8 % тегловни

Трябва да се изключи появата на капилярна влага. При анхидридните и магнезитни замазки е задължително полагането на хидроизолация. Замазките от твърд асфалт трябва да отговарят на клас за твърдост IC 10 или 15 , не е допустимо деформирането им под действието на температурата или механичното натоварване.

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена по подходящ начин, напр. чрез сачмоструене или шлайфане, спазвайки се упоменатите по-горе изисквания. Старите едно- и двукомпонентните слоеве без сцепление обикновено се отстраняват.

Гладките като стъкло и двукомпонентните слоеве се почистват, шлайфат се, респективно се почистват с пясъкоструене до достигане на матова повърхност или се грундират с  Disbon 481 EP-Uniprimer. Дупките и дефектите по повърхността се поправят с Disbocret®-PCC-Mortel или с Disboxid EP-Mortel.

Подготовка на материала

Втвърдителят се добавя към основната маса. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.), до получаване на еднороден цвят, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново.

Условия за нанасяне

Disboxid 462 EP-Siegel, Disboxid 471 AS-Grund: Температурата на материала, основата и въздуха трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C.

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS: Температурата на материала, основата и въздуха трябва да е мин. +5°C и макс. +30°C.

Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80 %. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на росене.

Време на изчакване

Посоченото по-горе време на изчакване е валидно и при нанасяне на шпакловка. Между междинния и крайния слой, времето на изчакване трябва да  мин. 16 часа, но не повече от 48 часа. Посоченото време на изчакване е валидно при температура от 20 ̊ С.

Време за изсъхване

Може да се ходи върху положения слой след около 16 часа ори +20°C температура и 60% относителна влажност на въздуха; може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява напълно след около 7 дни. Ниските температури удължават процеса на втвърдяване. По време на втвърдяване (около 16 часа при температура от +20°C), повърхността трябва да се предпази от влага, в противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и проблеми със сцеплението. 

Почистване на инструментите

Работните инструменти се почистват веднага след ползване или при по-продължителни работни паузи се измиват с подходящи вещества (вижте таблицата).

Продукт

 

Разтвор

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

 

Disbocolor 499 Verdünner

Disboxid 462 EP-Siegel

 

Disboxid 419 Verdünner

Disboxid 471 AS-Grund

 

Вода или топла вода със сапун