Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1242 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
  • Z-156.605-639, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Съвети за безопасност

Основна маса: Дразни кожата. Опасност от сериозни увреждания на очите. Да се съхранява заключен, на недостъпни за деца места. Да се носят подходящи защитни средства (защитни ръкавици, очила и маска) при нанасяне на продукта. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията, водите или почвата. Да се избягва вдишване на получените пари. При недостатъчна вентилация да се използва апарат за защита на дихателните пътища.

Втвърдител: Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във водите. Да се избягва вдишване на получените пари. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията, водите или почвата; продуктът и опаковката му да се предадат в центрове за събиране на проблемни вещества. 

Да се носят подходящи защитни средства (защитни ръкавици, очила и маска) при нанасяне на продукта. При недостатъчна вентилация да се използва апарат за защита на дихателните пътища.  Продуктът трябва да се използва само в добре проветрени помещения. Съдържа епоксидни съставки. Спазвайте указанията на производителя (техническия лист за безопасност на продукта). 

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните и твърди остатъци от материала се обезвреждат като остатъци от бои съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 80 g/l ЛОС.

Маркировка CE DIN EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, замазки – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазки, използвани за вътрешни подови настилки. Нормата съдържа и покрития/ запечатване на базата на синтетични смоли.

Продуктите, отговарящи на упоменатата по-горе норма имат маркировка CE. Маркировката се нанася както върху опаковката, така и върху съответния маркировъчен лист CE, който може да бъде достъпен в Интернет, на адрес:  www.caparol.de