Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Продукт, предназначен само за професионално обработване.

Компонент А: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Да се носят защитни ръкавици и очила. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи ги свалете по възможност. Продължете да изплаквате. Незабавно се свържете с лекар. Съдържа: Епоксидна смола с амин адукт.

Компонент В: Запалими течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергични кожни реакции. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми, с дългосрочно действие. Да се държи далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на възпламеняване. Пушенето е забранено. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. След употреба измийте старателно ръцете си. Да се използва само на открито или в добре вентилирани помещения. Да се избягва изливане в околната среда. Да се носят защитни ръкавици и очила. Съдържа: бисфенол-А-епихлорхидринова смола със средна молекулна маса < 700, бисфенол-F-епоксидна смола с молекулна маса < 700.

Депониране

Изхвърлете остатъците от течни материали на мястото за събиране на стари бои, изхвърлете остатъците от сух материал като строителни или като битови отпадъци.

Ограничение за съдържание на ЛОС в ЕС

от този продукт (кат. A/c): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. <1 g / l ЛОС

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

E-mail: office.sofia@caparol.bg;

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg