Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Становища

  • 1-1244 Общо разрешително за строеж за употреба в трафик на хора, Z-156.605-640, Немски институт за строително инженерство, Берлин
  • 1-1245 Устойчивост на влага от гърба, Dr. Robert-Murjahn-Institut GmbH, Ober-Ramstadt
  • 1-1286 Изпитване за поведение при пожар (Bfl s1) съгласно DIN EN 13501-1; Hoch Testing Institute, Fladungen.

Съвети за безопасност

Продукт, предназначен само за професионална употреба.

Може да причини дразнене при контакт с очите и кожата. Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Избягвайте контакт с кожата. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. В случай на контакт с кожата, веднага измийте обилно със сапун и вода. Да не се допуска попадането в канализацията, повърхностните води или земята. Носете подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Обърнете се към информационния лист за безопасност на производителя.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Материални отпадъци: Основната маса се смесва с втвърдителя, оставя се да се втвърди и се депарафинира като остатъци от боя.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Cat. A / j: 500 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. 1 g / l COV.