Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1136 Проверка на противохлъзгащите качества на покритията за подови настилки
  • R11 Институт на професионален синдикат Св. Августин

Продукт за професионално полагане

Съвети за безопасност

Основна маса: Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да не се вдишват парите/аерозолите. При недостатъчна вентилация, носете средства за защита на дихателните пътища. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва инфилтрация на продукта в почвата.

Да се носят подходящи защитни ръкавици и да се предпазят очите/лицето по подходящ начин. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Спазвайте указанията на производителя (техническия лист за безопасност).

Втвърдител: Отровен при поглъщане. Причинява дразнене на кожата. Да се съхранява заключен, на недостъпни за деца места. Да не се вдишват парите/аерозолите При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва инфилтрация на продукта в почвата. Да се носят подходящи защитни средства и ръкавици, да се предпазят очите/лицето по подходящ начин. При злополука, или ако не се чувствате добре, потърсете веднага лекарска помощ (ако е възможно му покажете етикета).

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала ес оставят да се втвърдят, след което се обезвреждат като остатъци от бои.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 250 g/l ЛОС.

Маркировка CE

EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, замазки – свойства и изисквания” (януари 2003) определя изискванията към хоросаните за замазки, използвани за вътрешни подови настилки. Нормата съдържа и покрития/ запечатване на базата на синтетични смоли. Продуктите, отговарящи на упоменатата по-горе норма ще носят  маркировката.