Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

При полагането на материала трябва да се спазват указанията за полагане при защита на строителните конструкции от корозия. При въздействие на UV лъчи и атмосферни влияния са възможни промени в цвета и тебеширен ефект. Органични оцветители (напр. кафе, червено вино или листа), както и някои химически вещества (напр. дезинфектанти, киселини и др.) могат да доведат до промени в цвета. Да се съблюдава Информационния лист за безопасност на BFS № 25. При триещо натоварване повърхността може да се надраска. Това не нарушава годността за експлоатация. При съседни повърхности използвайте само цветове от една производствена серия (партида).
 

Предназначен само за професионална употреба.

Компонент А:

Дразни кожата. Може да предизвика алергични кожни реакции. Предизвиква тежко дразнене на очите. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Не позволявайте да попадне в очите, върху кожата или върху дрехите. След употреба измийте основно ръцете си. Да се предотврати освобождаването в околната среда. Да се носят предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. При кожни раздразнения: потърсете лекарски съвет/лекарска помощ. При продължително дразнене на очите: потърсете лекарски съвет/лекарска помощ. Съдържа: До (4,4’-глицидилоксифенил)-пропан, епоксидна смола на основата на бисфенол F MG < 700, оксиран, монопроизводни, кашу (Anacardium occidentale), екстракт от орехови черупки, декарбоксилиран, дестилиран. Гореща линия за запитвания при поява на алергични реакции: 0800-1895000 (безплатно от германската стационарна мрежа). 

Компонент В:

Вреден за здравето при поглъщане. Предизвиква тежко разяждане по кожата и тежко увреждане на очите. Може да предизвика алергични кожни реакции. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. След употреба измийте основно кожата си. Да се избягва изпускането в околната среда. Носете предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата):  незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Измийте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: в продължение на няколко минути изплаквайте внимателно с вода. При възможност свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължете с изплакването.

Депониране

Остатъци от материала: Втвърдете основната маса с втвърдителя и обезвредете като отпадъци от бои. Невтвърдените остатъци от продукта и замърсените опаковки следва да се обезвреждат като опасен отпадък.

Гранична стойност за ЛОС, допустима от ЕС

За този продукт (категория А/j): 500 g/l. Този продукт съдържа макс. < 140 g/l ЛОС.