Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1042: Изпитване по отношение на способност за дезактивация по DIN 25415, T1; Център за ядрени изследвания, Карлсруе
  • 1-1279: изпитване на съпротивление на хлъзгане на подови покрития
  • R12; Институт за изпитване на материали Хелберг, Адендорф
  • 1-1238: изпитване на съпротивление на хлъзгане на подови покрития
  • R11; Институт за изпитване на материали Хелберг, Адендорф
  • 1-1242 Общ строителен допуск за употреба в чакални;
  • Z-156.605-639, Германски институт за строителна техника, Берлин
  • 1-1213 Сертификат за изпитване по отн. на съдържание на вредни вещества (стандартни цветови нюанси), Съюз за техн. надзор Норд 
  • 1-1214 Сертификат за изпитване по отн. на съдържание на вредни вещества (Смесени цветови нюанси), Съюз за техн. надзор Норд 

Съвети за безопасност

Продуктът е предназначен само за професионална употреба!

Основна маса: Опасност от увреждане на очите.Опаковките да се съхраняват плътно затворени и на проветриви места.

Състояние при нанасяне под налягане

Пари/аерозоли –да не се вдишват! Да се избягва контакт с очите и кожата. В случай на попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ. При допир с кожата засегантото място да се измие незабавно с вода и сапун. 

Да НЕ попада в канализацията.При работа да се използват подходящи предпазни ръкавици и защитни очила/маска за лице.Втвърдител:  Дразни очите и кожата. Възможно е поява на чувствителност при контакт с кожата. Отровен за водни организми, при попадане във водоеми може да има дълготрайни вредни въздействия.Да се избягва допир с кожата. При евентуален контакт да се измие обилно с вода и сапун! Да не попада в канализацията. Този продукт и неговите опаковки се предават в пункт за опасни вторични суровини.При работа да се използват подходящи предпазни ръкавици и защитни очила/маска за лице.Опаковките да се съхраняват плътно затворени и на проветриви места. Съдържа съединения на епоксидна основа. Съблюдавайте инструкците на производителя.  Оползотворяване на отпадъците За рециклиране се предават само празни опаковки! Остатъци от материала: основна маса и втвърдител да се оставят да се втвърдят напълно и да се изхвърлят като отпадък от бои.

ЕС-гранични стойности за съдържание на ЛОС

Продукт (Kaт. A/j) 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 100 g/l ЛОС.

Код на продукта

Стандартни и специални цветови нюанси: RE 1; ColorExpress-цветови нюанси: RE 2

СЕ Маркировка EN 13813

Европейският стандарт EN 13813 “Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – Качества и изисквания“ постановява изисквания към Estrichmörtel, които се прилагат за подови конструкции в закрити помещения.Покрития от изкуствени смоли и запечатки също са предмет на този стандарт.  Продукти, които съответстват на горепосочения стандарт, трябва да са обозначени със знак "СЕ". Обозначението е върху опаковката, както и вписано в съответния регистър за CE-обозначения, който може да се види в Интернет на www.caparol.de.

Техническа консултация

В настоящия текст не могат да бъдат разгледани всички съществуващи на практика основи и тяхната обработка. Ако се налага обработка на основи, които не са упоменати в тази техническа информация, моля свържете се с нас или с нашите задгранични сътрудници. С удоволствие ще Ви окажем техническо съдействие, обвързано с конкретния обект.