Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Минерални основи в затворени помещения и на открито.
Основата трябва да бъде суха, поемаща и задържаща нанесения слой, със стабилна форма, здрава, да няма незакрепени участъци, прах, масла, мазнини, следи от изтъркана гума и други субстанции, действащи против сцеплението.

Якостта на натиск на основата трябва да бъде ˃ 25 N/mm2.
Съдържащият цимент и обогатен с пластмаси кит за изравняване трябва да бъде тестван относно способността му да поема нанасянето на покрития, евентуално трябва да се обработят пробни участъци.
Якостта на опън на повърхността на основата трябва да има средна стойност от 1,5 N/mm2. Най-ниската единична стойност не бива да бъде под 1,0 N/mm2.


Основите трябва да са достигнали равновесното си съдържание на влага:
бетонът и циментовата замазка: максимално 4 тегловни % (метод с калциев карбид /CM-Methode/).
Методите за изпитване за посочените стойности съответстват на Указанието за привеждане в изправност, част 3 на Германската комисия по стоманобетон. За други видове основи или методи на работа е необходима специална консултация от страна на Disbon.

Подготовка на основата

Съществуващата основа се подготвя чрез обструйване с твърд материал с ниско съдържание на прах (сачмоструйно обработване) при едновременно изсмукване. Степента на отнемане на средно здрави слоеве зависи от налягането, вида и количеството на материала за обструйване. Шлайфането е допустимо само при локални малки участъци от площта (обработване на ръбовете), изключена е подготовката за отстраняване на средно здрави слоеве посредством техника за шлайфане с диаманти.


Освен това се спазват работният документ KH-0/U* на Федералния съюз „Подове и настилки“, регистрирано сдружение, работният документ KH 3* на Федералния съюз „Подове и настилки“, както и таблица 2.5 на Указанието за привеждане в изправност, част 2 на Германската комисия по стоманобетон.
Участъците в минералните основи с откъртена или повредена повърхност се запълват със строителните разтвори с добавена пластмаса Disbocret® или строителни разтвори с епоксидна смола Disboxid за изравняване на повърхността.


Основите, съдържащи влакна (стоманени или пластмасови влакна), трябва след извършеното грундиране да бъдат шлайфани и да се грундират още веднъж, за да не може да се появи „фитилен ефект“.
* Федерален съюз „Подове и настилки“, регистрирано сдружение, 53842 Троисдорф-Оберлар

Подготвяне на материала

Компонентът А (основна маса) се разбърква, към основната маса се добавя компонент B (втвърдител), разбъркват се интензивно с бъркачен механизъм на ниска скорост (максимално 400 оборота/минута), докато се получи хомогенна маса без неравномерности. Разбърканият материал се пресипва в друг съд и се размесва основно още един път (да не се обработва от съда, в който е доставен). Температурата на материала следва да бъде 15 – 20 °С. Материалът не бива да се разрежда.


При необходимост (например на вертикални площи) DisboPUR А 320 може да бъде уплътнен с максимално 1 тегловен % полиуретаново тиксотропно средство (втвърдител) Disbon 913.

Съотношение на смесване

Компонент А (основна маса) : компонент В (втвърдител) = 5 : 4 тегловни части

Метод на нанасяне

Нанасянето се извършва с валяк с къса или средна дължина на косъма и ракел (стъргалка) от твърда гума, като замазка с мистрия.
Поради краткото отворено време за работа трябва да се внимава за енергичното обработване на материала. За размесването, нанасянето и разнасянето посредством валяк са необходими най-малко трима работници, при по-големи площи съответно повече. Инструментите трябва редовно да се почистват или сменят.
За оценка на повърхността следва евентуално да се изготвят площи образци при конкретните условия на обекта.

Изграждане на покриващия слой

Грундиращ слой
Размесеният материал се излива върху [обработваната] площ и се разпределя равномерно без прекъсване и бавно с насрещни движения (за затваряне на шуплите) посредством гумена метла или гумено перо. Разпределеният материал се обработва допълнително в напречна посока с валяк със средна дължина на косъма. Грундът се дообработва в рамките на 24 часа. При по-продължително време на изчакване [между работните етапи] прясно нанесеният грунд се обработва леко с пясъчна струя (с много пясък).

Влачена шпакловка
Изготвя се замзака от DisboPUR A 320: 1 тегловна част, Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 тегловна част.
За постигане на повърхност, която не предизвиква хлъзгане, след нанасянето грундът или замазаката се обработват повърхностно с Disboxid 943 Einstreuquarz или с Disboxid 944 Einstreuquarz.

Разход

Грундиращ слой

  • Грунд DisboPUR A 320 прибл. 400 - 600 g/m2

Замазка

  • DisboPUR A 320 Disboxid 942 Mischquarz прибл. 800 g/mm/m2 прибл. 400 g/mm/m2

* Точните стойности за разхода на материал се определят чрез полагане на мостра на обекта. Разходът следва да бъде най-много 1.000 g/m2 (при замазка максимум 1500 g свързващ материал). По-голямата дебелина на слоя води до отчетливо удължен период на втвърдяване.

Отворено време

  • Температура  5 °С  /  Отворено време за работа прибл. 15 – 20 минути
  • Температура  10 °С  /  Отворено време за работа прибл.15 – 20 минути
  • Температура  20 °С  /  Отворено време за работа прибл.15 – 20 минути
  • Температура  30 °С  /  Отворено време за работа прибл.15  минути

Условия на обработване

Температура на материала, на атмосферата, на основата:
Минимум 3 °С, максимум 30 °С
Влажността (относителна влажност на въздуха ˃ 70%) действа каталитично. Тя ускорява реакцията и съкращава времето за обработване. Температурата на основата трябва винаги да бъде най-малко с 3°С над точката на кондензация.

Време за съхнене

При температура от 20°С и относителна влажност на въздуха 60% върху настилката може да се ходи след около 2,5 часа, след около 48 часа може да се натоварва напълно механично и химически, при по-ниски температури този срок е съответно по-дълъг. Нанесеният материал трябва да се предпазва от влага по време на процеса на втвърдяване.