Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • Проверка на свойствата срещу приплъзване съгласно DIN 51130 структурирана структура R 10, Сертификат №: 127966-S / 16 от 20.12.2016 г.
  • Проверка на противоплъзгащите свойства съгласно DIN 51130 покрит слой R 11/V4, Сертификат №: 127967-S / 16 от 20.12.2016 г.
  • Проверка на съвместимостта, Сертификат №. P10634 от 28.02.2017
  • Определяне на клас на пожарна реакция по DIN EN 13501-11, сертификат KB-Hoch-170385 от 28.02.2017
  • Проверка на емисиите, Сертификат №. E-10448-001-002 от 23.12.2016 г.

Съвети за безопасност (валидни към датата на отпечатване)

Препоръчителен продукт само за професионални апликатори.

Може да причини алергична кожна реакция. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден за водните организми с дълготрайни ефекти. Измийте добре кожата след употреба. Избягвайте разпръскване в околната среда. Носете предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо, и ако това може да стане лесно. Продължете да изплаквате. Ако дразненето на очите продължава: консултирайте се с Вашия лекар.

Извеждане от експлоатация

Само празни опаковки се рециклират. Необогатените остатъци се изхвърлят като специални отпадъци. EAK 080111

Допустими от ЕС пределни стойности за съдържанието на ЛОС

Категория А / j): 500 g / l (2010 г.). Този продукт съдържа макс. 15 g / l COV