Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1092 Доклад от проверка OS 8 Полимер Институт, Фльоршайм
  • 1-1116 Проверка възможността за почистване, съгласно DIN 25415, глава 1 Специализиран университет, Аахен
  • 1-1259 Проверка на противохлъзгащите качества R11 V6 Специализиран институт Хелберг, Абендорф
  • 1-1261 Проверка на противохлъзгащите качества R11 Специализиран институт Хелберг, Абендорф
  • 1-1262 Проверка на противохлъзгащите качества R12 V6 Специализиран институт Хелберг, Абендорф
  • 1-1167 Проверка на поведението при пожар, съгласно DIN EN 13501-1, Bfl-s1 Институт за проверка на материалите, Braunschweig
  • 1-1201 Проверка на противохлъзгащите качества OS 8, R12 V6 Специализиран Институт Св. Августин

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикуване)


Предназначен само за търговска употреба.
Основна маса: Дразнещ при контакт с очите и кожата. Може да предизвика сензибилизация при многократен контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда при разливане във водата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие добре с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията, водите или почвата. При нанасяне на продукта да се носи подходящо защитно оборудване (ръкавици, очила и защитна маска). Да не се вдишват изпарения на продукта. Да се избягва контакт с кожата. При недостатъчна вентилация носете апарат за защита на дихателните пътища. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Съдържа епоксидни съединения. Да се спазват указанията от листа за безопасност на производителя (вижте листа за безопасност).


Депониране


Рециклират се само празни опаковки. Остатъците материал се оставят на се втвърдят, след което се изхвърлят като остатъци от боя.
Данни за безопасност/ Идентифициране на опасностите и транспорт
Вижте техническия лист за безопасност.
При обработката на материала трябва да се спазват указанията за обработка Disbon и указанията Caparol за почистване и защита на подови настилки.


Гранична допустима стойност от ЕС з съдържание на ЛОС


Кат. A/j: 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 180 g/l ЛОС.


Маркировка CE EN 13813


Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка – свойства и изисквания”, определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли.
EN 1504-2: Норма EN 1504-2 „Продукти и елементи за защита на опорните елементи от бетон – глава 2: Системи за защита на бетонни повърхности”, определя изискванията към процедурата на защита на повърхността.
Продуктите, съответстващи на упоменатата норма, ще имат маркировка CE.

Маркировката се нанася както на опаковката, така и съответния маркировъчен лист СE, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес www.caparol.de
При използване в Германия в сфери, които са релевантни от лгедна точка на статичната безопасност, се изискват допълнителни норми. Съответствието се удостоверява чрез надписване на опаковките с буквата Ü. Това се удостоверява чрез системата за заверяване на съответствието 2+, с контроли и проверки както от производителя, така и от страна от страна признатите проверяващи институции (Notified Body).