Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

1-1136 Проверка на качествата на противозалепващи покрития

Съвети за безопасност (валидна на датата на публикуване)

Основа: Дразни очите и кожата. Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. В случай на контакт с кожата, веднага измийте обилно със сапун и вода. Да не се вдишва парата / аерозола. Ако вентилацията е недостатъчна, носете респираторно защитно оборудване. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте филтриране в почвата. Носете подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето. Съдържа епоксидни съставки. Може да предизвика алергична реакция. Вреден при поглъщане. Съхранявайте далеч от деца.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Остатъкът от материала се оставя да се втвърди, след което се дезинфекцира като остатъци от боя.

Допустимата стойност на ЛОС, приета от ЕС

Кат. A / j: 500 g / l (2010). Този продукт съдържа макс. 250 g / l COV.

СЕ маркировка/ EN 13813