Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на отпечатване)

Продукт, препоръчан само за професионални апликатори.
Компонент А (база):
Течността и парите са запалими. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и попадане в дихателните пътища. Предизвиква дразнене на кожата. Вреден за водните организми.  Да се държи далече от източници на горещина, горещи повърхности, източници на искри, открити пламъци и други източници на възпламеняване. Да не се пуши в близост до него. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото.

Да се използва само в открити пространства или в добре проветрявани помещения. Да се предотврати освобождаването в околната среда. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се свържете лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.

Компонент В (втвърдител):
Може да предизвика алергични кожни реакции. Вреден за здравето при вдишване. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Да не се вдишват парите/ аерозолът. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. Да се използва само в открити пространства или в добре проветрявани помещения. Да се носят предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. При неразположение да се потърси лекар. Да се съхранява заключен.

Отпадък

Остатъци от материала: основната маса се втвърдява чрез втвърдител и се отвежда като отпадъци от бои.
Невтвърдените остатъци от продукта и непочистените опаковки се отвеждат като опасен отпадък.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

Този продукт съдържа максимално 410 g/l летливи органични съединения.