Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи и подготовката им

Минерални основи като бетон, замазки, мазилки, зидове и подови настилки със стара боя със сцепление, без съдържание на пластификатори. Основата трябва да бъде носеща, фиксирана, със стабилна форма, без участъци без сцепление, прах, масла, мазнини, следи от каучук или други разделителни вещества.

Повърхностите със съдържание на цимент, респективно с изравняващи маси, подобрени с полимерни материали, се проверяват дали могат да бъдат покрити или се реализират повърхности за изпитване. Якостта на опън на повърхността, която следва да бъде покрита, трябва да бъде ≥ 1,0 N/mm². 

Повърхностите трябва да достигнат равновесна влажност преди нанасяне на продукта: 

 • Бетон и циментови замазки: макс. 5% маса
 • Анхидридни замазки: макс. 1% маса
 • Магнезитни замазки: 2-4 % маса
 • Ксилолитни замазки: 4-8 % маса
 • Замазките с твърд асфалт могат да се покрият с този продукт само в закрити помещения. Трябва да отговарят минимално на клас на твърдост IC 15 и не трябва да се деформират под действието на неблагоприятните атмосферни условия и на наличните механични натоварвания. Основите трябва да имат достатъчен наклон, който да изключва възможността от събиране на вода. 

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде подготвена така, че да отговаря на изброените по-долу изисквания.  

Отстраняват се слоевете без сцепление, респективно участъците слоеве без достатъчно сцепление.Почистват се старите едно-компонентни слоеве със сцепление и старите дисперсионни бои без съдържание на пластификатори. 

Двукомпонентните слоеве със сцепление се почистват, шлайфат или се грундират с Disbon 481 EP-Uniprimer. В повърхностните дефекти се нанася Disbocret®-PCC-Mörtel, след което се изравнява получената повърхност.

Подготовка на материала

Материалът е готов за ползване. Преди употреба се хомогенизира. 

Нанасяне

Материалът може да се нанася с четка, мече или с пръскане (уред Airless, големина на дюзата 0,013-0,015 инча).

Структура на слоевете

Слой грунд (закрито)

 • С Disbon 404 BodenFinish, разреден с 30% вода.

Слой грунд (открито)

 • С CapaSol LF Konzentrat, разреден в обемно съотношение 1:2 с вода или OptiGrund E.L.F. неразреден.

Покритие

 • Слоеве без цепнатини: Покриват се с два слоя Disbon 404 Acryl-BodenSiegel неразреден.
 • Основи с цепнатини: Нанася се един слой Disbon 404 Acryl-BodenSiegel неразреден. В още мокрия слой се въвежда подходяща армировъчна мрежа (напр. Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, с припокриване мин. 5 cm), върху който се полага междинен слой Disbon 404 Acryl-BodenSiegel неразреден за покритие Отделните цепнатини могат да се покрият с ленти мрежа с ширина 15-20 сm. След изсъхване на междинния слой се нанася краен слой. 
 • Боядисване на ретенционни басейни за маслаВ този случай се нанася минимум един слой грунд и два крайни слоя, неразредени. Ще се има предвид минималния разход (950 ml/m2). Последователно нанасяните бои се оцветяват различно, с оглед покриване на всички участъци. За да се откроят слоевете боя, слой 2 и слой 3 се нанасят, така че да остане непокрита лента от около 1 cm от предишния слой. След завършване на боядисването се нанася индикатор, съдържащ информация за използваните материали, датата на нанасяне и лицето, което ги е нанесло. Съответните индикатори могат да се поискат от Caparol.

Указание: при покритие на повърхностите на  басейни/помещения за масла не трябва да се използват цветове ColorExpress. Алтернативна декорация на повърхностите: Покритие с люспи:Върху прясно положения слой се нанася Disboxid 948 Color-Chips и повърхността се запечатва гладка или противохлъзгаща.

 • Гладко запечатване: Върху външните повърхности се нанася Disbothan 446 PU-Klarschicht или Disbon 405 Klarsiegel върху вътрешните повърхности.

Противохлъзгащо запечатване:

 • Върху външни повърхности: Disbothan 446 PU-Klarschicht 100% маса
 • Disbon 947 Slidestop Rough 10% маса
 • Disbocolor 499 Verdünner 5-10% маса
 • Върху вътрешни повърхности: Disbon 405 Klarsiegel 100% маса
 • Disbon 947 Slidestop Fine 3% маса

Официални разпоредби за покритие на ретензионните басейни за масла 

Сфера на приложение

Продуктът отговаря на покритията на басейни за масла, изпълнение от бетон, мазилки и замазки и за покритие на вътрешни повърхности от сгради, в които се складират: 

 • Мазут, съгласно DIN 51 603-1.
 • Неизползвано моторно масло .
 • Масло от скоростни кутии на автомобили, както и смеси от наситени и ароматни въглеводороди със съдържание на ароматни вещества <20% от масата и с температура на запалване < 55°C, напр. изолационни масла за трансформатори и хидравлични масла като Shell Diala Öl D произведено от Deutsche Shell AG и следните хидравлични масла: NUTO H 46 от Esso AG, Shell Tellus ÖL 46 от Shell AG, Aral Vitam GF 46 от Aral AG, Energol HLP-HM 46 от BP Oil Deutschland GmbH.

Ще се вземе предвид общия сертификат за проверка на надзорната служба на изпълнение на строителните работи, при нанасяне на продукта върху повърхностите на басейните или ретензионните помещения за масла. Този сертификат се предоставя от производителя. 

Конструктивни условия

Чрез конструктивните мерки може да се избегне появата на цепнатини породени от свиване и на тези причинени от слягане, по дъното и по периметъра на басейна/ретензионното помещение (напр. назъбване, армиране, анкериране и др.). Ще се вземе предвид натоварването „упражненото налягане от флуидите”. Не е допустимо наличието на широки фуги в зоната на ретензионните басейни/помещения. Бетонните повърхности, мазилки и замазки трябва да са носещи и без празноти/дефекти. Вътрешните ъгли ще се изпълняват под формата на лайсни. Мазилката и замазката трябва да имат добро сцепление с носещите конструктивни елементи, стените, респективно с дъното.

Повърхността им трябва да се нивелира с дървена дъска и в никакъв случай със стоманена мистрия. Забранява се последващо покритие с цимент. Не е позволено преминаването на тръби през стените на ретензионните басейни/ помещения, под максимално възможното ниво на флуида. Зидовете и бетонните повърхности, несъответстващи  на посочените по-горе условия трябва да се покрият с мазилка със сцепление на базата на цимент. Бетонните повърхности, мазилки и замазки трябва да са престояли мин. 28 часа преди боядисването им. За качеството на основите са валидни следните норми и изисквания: 

 • Бетон: DIN EN 206-1:2001-07, DIN 1045-2:2001-07, DIN 1045-3:2001-07;
 • Мазилка: DIN EN 998-1:2003-09, както и DIN V 18 550:2005-04, група хоросани CS IV респективно PIII;
 • Бетонна замазка: DIN EN 13813: 2003-01 както и DIN 18 560-3: 2006-03, Клас на устойчивостC25/F4 свързан с  DIN 18 560-1: 2004-04, параграф. 7.5

Трябва да се избягва въздействието на водата от задната страна на полаганите слоеве. В случай, че водата може да проникне през основата откъм задната страна на положените слоеве (подземна вода, инфилтрирана вода или вода от други източници), те трябва да се изолират по подходящ начин. В този случай е валиден DIN 18 195-4:200-08 за уплътняване на сгради, уплътняване против земната влага (капилярна вода, прилежаща вода) и неакумулираната вода от плочките от подовата настилка и стените, измервания и изпълнение. Disbon 400 BodenFinish може да се нанася само в случай, че са изпълнени конструктивните условия посочени по-горе, в противен случай продуктът няма да бъде с посочените характеристики.Указание: Не е устойчива на биодизел. 

Разход

Боя за подови настилки:

 • Слой грунд (закрито): Disbon 404 Acryl-BodenSiegel: около 150-200 ml/m² разреден с 30 % вода
 • Слой грунд (открито)CapaSol LF Konzentrat: около 150-200 ml/m²
 • БоядисванеDisbon 400 BodenFinish: мин. 2x200 ml/m²

Формиране на повърхността:

 • Поръсване с chips-ве Disboxid 948 Color-Chips: около. 30 g/m²
 • Гладко запечатване (открито)Disbothan 446 PU-Klarschicht: около 150 ml/m²
 • Гладко запечатване (закрито)Disbon 405 Klarsiegel: около 130 ml/m²

Противохлъзгащо запечатване(открито) - с кварцов пясък

 • Disbothan 446 PU-Klarschicht: около 150 ml/m²
 • Disbon 947 SlideStop Rough: около 15 g/m²
 • Disbocolor 499 Verdünner: около 8-15 ml/m²

Противохлъзгащо запечатване (закрито)

 • Disbon 405 Klarsiegel: около 130 ml/m²
 • Disbon 947 Slidestop: 4 g/m²

Боядисване на басейни за масла 

 • Слой грунд: около 150-200 ml/m² разреден с 30 % вода
 • Междинен слой: около 400 ml/m² неразреден 

Краен слой: около 400 ml/m² неразреден

Точният разход се определя чрез извършване на мостри на място. 

Условия на обработка

Температура на материала, основата и на въздуха: 

Трябва да е мин. +5°C и макс. +30°C.Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да бъде с 3°C по-висока от температурата на точката на росене. 

Време за изчакване

Времената на изчакване между работните етапи трябва да бъдат мин. 6 часа при +20°C. При боядисване съгласно критериите AgBB, те са 24 часа. Може да се нанесе Disbon 404 Acryl-BodenSiegel и Disbon 405 Klarsiegel след около 5 часа;  Disbothan 446 PU-Klarschicht след около един ден, като времевият интервал се съкращава при по-високи температури и се удължава  при по-ниски температури.

Време за съхнене

Може да се ходи върху положените слоеве след около 5 часа при +20°C и 60% относителна влажност на въздуха. Може да бъде подложен на механично натоварване след около 3 дни. При по-ниски температури се удължават времената за съхнене. 

Почистване на работни инструменти

Почистват се веднага след ползване или при по-дълги прекъсвания на работа, с топла вода и сапун.