Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1077 Общ сертификат за проверка покритията на ретензионни басейни или помещения MPA Karlsruhe
  • 1-1241 Общо строително разрешение за използване в жилищни помещения  Z-156.605-638, Германски институт по строителна техника, Берлин 1-1157 Проверка на противохлъзгащите качества
  • R10Институт на професионален синдикат Св. Августин 1-1158 Проверка на противохлъзгащите качества R10Институт на професионален синдикат Св. Августин 

Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се избягва вдишване на аерозоли, образувани при пръскане на боята. По време на пръскане и на съхнене да се осигури подходяща вентилация в помещението. При контакт с очите да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Инструментите се измиват с вода и сапун веднага след ползване. Листът за безопасност се предоставя (при поискване) на професионални работници.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат като отпадъци от бои на водна основа, твърдите отпадъци от материала като сухи бои или домакински отпадъци. 

Продуктов код

M-LW01

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За този продукт (кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС.

Маркировка СЕ

EN13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, маса за замазка  – свойства и изисквания” (януари 2003) определя изискванията към хоросаните за замазка, които се използват за покритие на вътрешни подови настилки. Тези норми включват и покрития/запечатване на базата на синтетични смоли. Продуктите, съответстващи на упоменатата норма ще имат маркировка CE. Маркировката се нанася както на опаковката, така и на съответния маркировъчен лист, който може да бъде достъпен в Интернет на адрес www.caparol.de. 

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект. 

Avize

1-1077 Certificat general de verificare a acoperirilor pentru bazine și încăperi de reţinere. MPA Karlsruhe      1-1241 Autorizație generală de construcție pentru utilizarea în încăperi locuibile Z-156.605-638, Institutul German pentru Tehnica de Construcții, Berlin     1-1157 Verificarea calităţilor antiderapante R10 Institutul sindicatului profesional St. Augustin     1-1158 Verificarea calităţilor antiderapante R10 Institutul sindicatului profesional St. Augustin Vă rugăm să luaţi în considerare (valabil la data imprimării): Se va depozita inaccesibil copiilor. În cazul pulverizării vopselei se va evita inhalarea vaporilor re-zultate. Pe perioada aplicării şi cea a uscării se va asigura în încăpere o ventilaţie corespunzătoare.  La contactul cu ochii sau pielea se va spăla imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Sculele se curăţă imediat după verificare cu apă şi săpun.  Fisa tehnică de securitate este disponibilă (la cerere) aplicatorilor profesionişti. Dezafectare Numai ambalajul gol poate fi reciclat.  Resturile lichide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV al acestui produs (Cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV. Cod produs lacuri şi vopsele  M-L Indicații suplimentare Vezi fişa tehnică de securitate. La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon pentru protecţia clădiril Marcajul CE EN13813 Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă –  proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) definește cerinţele mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă cuprinde şi acoperirile / sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele ce corespund normei mai sus amintite vor dispune de marcajul CE. Marcajul se va aplica atât pe ambalaj cât şi pe fişa de marcaj CE aferentă, aceasta putând fi accesată pe internet la adresa www.caparol.ro Suport Tehnic În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.  În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesara  a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. Centru suport tehnic 0800.800.600 E-mail: tehnic@caparol.ro

Facts

Title
Should automatically be created and called
„Ihr Sprachaufenthalt in <<City>>“ PDF/Drucken
For this link the same system as for workandstudy.ch should be in place. We create PDF-Files (preise_2011_de_16.pdf) including the Boalinx School ID and this file should be linked to the according school. The link should open in a new window. Bilder
This is the same link as used in the tabs above. Videos
This is the same link as used in the tabs above. The icon and text have only to be shown, if a video is available. Kostenlose Offerte bestellen
This is the same link as used in the tabs above, which goes directly to the price quote tool. Sprachaufenthalt buchen
This is the same link as used in the tabs above, which goes directly to the registration form.