Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност

Да се съхранява заключен, на недостъпни за деца места. По време на и след нанасяне на продукта да се осигури добра вентилация. При контакт с очите или кожата да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Инструментите се почистват веднага след ползване с вода и сапун. Техническият лист за безопасност на продукта се предоставя при поискване на професионалистите нанасящи продукта.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци като втвърдени бои или битови отпадъци. 

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 95 g/l ЛОС.

Код на продукта

M-KH01

Маркировка CE DIN EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, замазки – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазки, използвани за вътрешни подови настилки. Нормата съдържа и покрития/ запечатване на базата на синтетични смоли.

Продуктите, отговарящи на упоменатата по-горе норма имат маркировка CE. Маркировката се нанася както върху опаковката, така и върху съответния маркировъчен лист CE, който може да бъде достъпен в Интернет, на адрес:  www.caparol.de