Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи (бетон, цимент, анхидридни и магнезитни замазки) и замазки от твърд асфалт от вътрешни помещения. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, да няма участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества. Проверява се дали повърхностите съдържащи цимент, респективно изравняващи смеси подобрени с пластични материали могат да бъдат покрити или се полагат опитни слоеве. Якостта при опън на повърхността, която следва да бъде покрита трябва да е   ≥ 1,5 N/mm2

Преди нанасяне на продукта, повърхността трябва да достигне равновесна влажност:

  • Бетон и циментови замазки: макс. 5 % от масата
  • Анхидридни замазки: макс. 1 % от масата
  • Магнезитни замазки: 2-4 % от масата
  • Замазки от ксилолит: 4-8 % от масата

Замазките от твърд асфалт трябва да отговарят минимум на клас на твърдост IC 15 и да не се деформират под действието на температурата и съществуващото механично натоварване.

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена по подходящ начин, напр. чрез сачмоструене или шлайфане, спазвайки се упоменатите по-горе изисквания.

Неносещите слоеве, силно замърсени с масла, мазнини, следи от гуми и др. или ронливите, респективно гладки като стъкло повърхности с циментово мляко трябва да се подготвят чрез интензивна механична обработка. При малки участъци, операцията може да се извърши ръчно чрез дялкане, надраскване или с пистолет с пирони. Големите повърхности се подготвят чрез  сачмоструене или подобни начини. Обърнете внимание на почистването на следите от гума от подовите настилки на използваните гаражи. Петната масло се отстраняват с обикновени обезмасляващи разтвори.

Замазки от твърд асфалт: след подготовка, агрегатът трябва да се вижда поне 75%.

Обикновено се отстраняват еднокомпонентните и двукомпонентни бои без сцепление.Гладките като стъкло повърхности и повърхностите на твърди двукомпонентни бои се почистват, шлайфат се или се почиства с пясъкоструене до постигане на матова повърхност или се грундират с Disbon 481 Ep-Uniprimer. В повърхностите дупки или дефекти се нанася хоросан Disbocret-PCC или Disboxid EP, след което получената повърхност се изглажда.

Подготовка на материала

Смесва се основния материал, след което се добавя втвърдителя, продължавайки разбъркването на сместа с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.), по получаване на хомогенен цвят, без ивици. Сместа се излива в друг съд и се разбърква отново

Съотношение на смесване Основна маса : втвърдител = 84:16 тегловни части

Начин на нанасяне

Продуктът може да се нанася с четка, с мече или с пръскане (Airless, без филтър, мин. 50 бара, дюза 0.015-0,017 инча, ъгъл на пръскане 45 ̊, след което се обработва с мече).

Структура на слоевете

Слой грунд

Новите минерални слабо абсорбиращи основи и замазките от твърд асфалт могат да се грундират с Disbopox 442 GaragenSiegel, разреден с 5-10% вода. Оптимално сцепление върху минералните основи се постига с помощта на продукта Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Грундът се нанася енергично с четка.

Минерални еднородни и леко грапави основи: Шпакловката за поправки се изготвя от Disbopox 442 GaragenSiegel: 1 тегловна част Disboxid 942 Mischquarz: 1 тегловна част.

Шпакловката се излива върху грундираната повърхност. Разпределя се равномерно с маламашка до големината на гранулите, отстранявайки излишния материал. 

Дебелината на шпакловката може да бъде макс. 2mm!! Положената шпакловка се посипва обилно с Disboxid 942 Mischquarz.

Внимание: Възможно е по-изпъкналите издатини от основата или случайните удари с маламашката да се виждат след посипване на кварцовия пясък. Може да се наложи междинно шлайфане.

Покритие

Като междинен и краен слой материалът се нанася неразреден. Върху повърхностите посипвани с кварцов пясък, междинният слой трябва да се разреди с 5% вода. При силно контрастните и при много наситените цветове, (напр. основа 3 от ColorExpress) може да се наложи полагане на трети слой.

Декоративно оформление на повърхността:

Посипва се с Disboxid 948 Color-Chips в пресния слой материал, след изсъхване се запечатва с  един гладък слой Disbopur 458 PU-AquaSiegel или с противохлъзгащ слой чрез добавяне на 3% (тегловни) Disbon 947 Slidestop Fine.

Условия за обработка

Около 90 мин. при температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%. По-високите температури скъсяват, а по-ниските удължават времето за обработка. 

Внимание: Да не се превишава разхода, респективно да се избягва нанасянето на прекалено дебели слоеве. Да се осигури подходящо проветрение по време на нанасяне и втвърдяване на продукта.

Условия за нанасяне

Температура на материала, основата и на въздуха: Трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C през цялото време на нанасяне и съхнене на продукта.  Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на росене.

Време за изчакване

Времето на изчакване между работните етапи трябва да е мин.16 и макс. 24 часа, при температура от +20°C. При по-продължително време на изчакване, предварително нанесения слой трябва да се шлайфа преди нанасяне на следващия слой. Този времеви интервал се скъсява при високи и се удължава при ниски температури.

Време за изсъхване

При температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%: може да се ходи по нанесения материал след около 1 ден, може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява напълно след около 7 дни. При по-ниски температури времето за съхнене се удължава.

По време на втвърдяване (около 24 часа при температура от +20°C), повърхността трябва да се предпази от влага. В противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и на проблеми със сцеплението.

Почистване на инструменти

Почистват се с вода или с топла вода и почистващ препарат, веднага след ползване или по-дълги работни почивки.