Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 1-1042: Проверка на възможността за обеззаразяване съгласно DIN 25415, T1
  • Център за ядрени изследвания, Карлсруе
  • 1-1238: Проверка на противохлъзгащите качества на подовите покрития R11
  • Институт за изследване на материалите, Абендорф
  • 1-1279: Проверка на противохлъзгащите качества на подовите покрития R12
  • Институт за изследване на материалите, Абендорф
  • 1-1242 Общо разрешително за строеж за използване в обществени помещения
  • Z-156.605-639, Германски институт за строителна техника, Берлин 
  • 1-1213 Сертификат за отровни вещества (за стандартен цвят), TÜV Nord
  • 1-1214 Сертификат за отровни вещества (за цветове ColorExpress), TÜV Nord

Съвети за безопасност

Предназначен само за професионална употреба.

Основна маса: Опасност от сериозни увреждания на очите. Да се съхранява заключен, на недостъпни за деца места. Да се носят защитни ръкавици и защитни средства за очите/лицето.  Да се използва само в помещения с добра вентилация. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се вдишват изпаренията/ аерозолите образувани при пръскане. При недостатъчна вентилация да се използват подходящи защитни средства за осигуряване на дишането.

Втвърдител: Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изливане в околната среда. Да се носят подходящи защитни ръкавици и да се предпазят очите/лицето. Да не се вдишват изпарения/аерозоли. При недостатъчна вентилация да се използват подходящи защитни средства за осигуряване на дишането. Съдържа епоксидни съставки. Спазвайте указанията на производителя (техническия лист за безопасност на продукта).

Цветове ColorExpress

Основна маса: Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишват изпаренията/ аерозолите образувани при пръскане. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изливане в околната среда. Техническият лист за безопасност се предоставя при искане от страна на професионални работници. Да не се вдишват изпаренията/ аерозолите.

Втвърдител: Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата. Токсичен за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да не се вдишват изпаренията/ аерозолите. Да се избягва контакт с кожата. При контакт с очите да се измият веднага с много вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун. При недостатъчна вентилация да се използва подходящи защитни средства за осигуряване на дишането. Да се избягва изливане в околната среда. Да не се изхвърля в канализацията, продуктът и опаковката се изхвърлят в център за събиране на опасни или специални отпадъци. Да се носят подходящи защитни ръкавици и да се предпазят очите/лицето. Съдържа епоксидни съставки. Спазвайте указанията на производителя (техническия лист за безопасност на продукта).

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните и втвърдени остатъци от материала се обезвреждат като остатъци от бои на базата на органични разтворители или други опасни вещества.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

За тези продукти (категория A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 100 g/l ЛОС

Маркировка CE DIN EN 13813

Норматив DIN EN 13813 „Хоросани за замазка, замазки – свойства и изисквания” определя изискванията към хоросаните за замазки, използвани за вътрешни подови настилки. Нормата съдържа и покрития/ запечатване на базата на синтетични смоли.

Продуктите, отговарящи на упоменатата по-горе норма имат маркировка CE. Маркировката се нанася както върху опаковката, така и върху съответния маркировъчен лист CE, който може да бъде достъпен в Интернет, на адрес:  www.caparol.de