Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

  • 3-1001: Определяне на пропускливостта на водни пари и абсорбция на вода, дължаща се на капилярите. Фрауенхоферски институт за строителна физика, Щутгарт
  • 3-1002: Определяне на пропускливостта на водни пари и CO2, и коефициент на абсорбция на водата Държавен институт за проверка на строителни материали, Технически университет в Брауншвайг

 Съвети за безопасност

Препоръчителен продукт само за професионални апликатори. Запалими течности и аерозоли. Може да причини сънливост и умора. С токсичен ефект върху водните организми с дълготраен ефект. Може да бъде смъртоносен при поглъщане. Повтарящият се контакт с кожата може да предизвика сухота на кожата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява в плътно затворени контейнери на добре проветриво място. Защитете от източници на топлина / искри / пламъчни / нажежаеми обекти. Забранено е пушенето. Да се избягва вдишването на пари / аерозоли на продукта. Да се използва само на открито или в добре проветрени помещения. Избягвайте случайно разливане в околната среда. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

Депониране

Само празни опаковки се рециклират. Течните остатъци да се изхвърлят като отпадъци за строителство / разрушаване или като отпадъци, получени от отстраняване или битови отпадъци.

Гранични стойности на ЕС за ЛОС

от тези продукти (категория А / ч): 750 г / л (2010 г.). Този продукт съдържа макс. 720 g / l COV.