Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сертификати

Преодставят се при поискване.

Съвети за безопасност (валидни при дата на публикуване)

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Не вдишвайте прах или мъгла. Избягвайте контакт с очите, кожата или облеклото. Носете предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо, и ако това може да стане лесно. Продължете да изплаквате. Консултирайте се с Вашия лекар.

Депониране

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Сухите остатъци се извеждат от експлоатация като отпадъци за строителство и разрушаване.

Друга информация

Вижте информационния лист за безопасност. Когато използвате материала, следвайте инструкциите на Disbon за обработка.