Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Системи за реставриране на исторически паметници

Мерки за безопасност (валидни към датата на публикация)

Дразни очите. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се вдишва праха/аерозолите. При контакт с очите да се измият веднага с вода и да се потърси лекарска помощ. При контакт с кожата да се измие веднага. При нанасяне да се носят подходящи защитни ръкавици или очила, респективно защитна маска. При поглъщане да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Депониране

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала могат да се изхвърлят като отпадъци от бои на водна основа, а сухите остатъци от материала като втвърдени бои или битови отпадъци.